Privacy en Persoonsgegevens (AVG)

Stichting Speeltuin Ramplaankwartier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens:                                                                     

Persoonsgegevens van leden worden door Stichting Speeltuin Ramplaankwartier verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie doeleinden

Type persoonsgegevens:  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Speeltuin Ramplaankwartier de volgende persoonsgegevens van u vragen:                                Familienaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail adres:
Betaald status:
Bezorglijst:
Voornaam:*
Doorlopende machtiging:*
Naam:*
Rekeningnummer:*
Datum Machtiging :*
Incasso informatie: Indien machtigingsformulier is ondertekend.*

* Alleen bij lidmaatschap

Bewaartermijn: Stichting Speeltuin Ramplaankwartier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Opslag van persoonsgegevens: digitale gegevens worden beveiligd opgeslagen in Google gmail.  Analoge gegevens bijv. uitgeprinte versie van lidmaatschap of boeking worden offline opgeslagen bij de bestuursvoorzitter thuis.

Verstrekken aan derde: Wij geven nooit persoonsgegevens door derde en of andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger ofwettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Beeldmateriaal op de publieke website:

Beeldmateriaal van activiteiten met daarop personen (kinderen en volwassenen) worden uitsluitend met toestemming geplaatst.

(Post op sociale media platformen zoals; Facebook, Instagram, en overige platformen vallen onder de privacy regels van deze platformen). 

Recht op wijziging, inzage of verwijdering:  U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met Stichting Speeltuin Ramplaankwartier via de contact gegevens op de website.